คำถามและคำตอบสำหรับนายจ้างและผู้ประกอบการเกี่ยวกับ Karensdag, ใบรับรองแพทย์ และเงินป่วย

Frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare

Svaren grundar sig på den information om de förslag som regeringen har gått ut med samt de beslut som Försäkringskassan tagit gällande läkarintyg. Förberedelser pågår för att regeringen beslut om åtgärderna så fort som möjligt. Eftersom det är förslag så har vi valt att uttrycka oss så i våra svar. Så fort regeringen har tagit ett beslut kommer vi att uppdatera informationen om hur det påverkar dig som arbetsgivare eller har ett eget företag.

คำตอบมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อเสนอต่างๆที่ทางภาครัฐประกาศออกมาและการอนุมัติเกี่ยวกับเรื่องใบรับรองแพทย์จากทางประกันสังคม (Försäkringskassan) ขณะนี้มีการเตรียมพร้อมในการรับมือกับมาตรการต่างๆอย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เนื่องจากว่ามาตรการต่างเป็นเพียงข้อเสนอ เราจึงเลือกที่จะตอบคำถามและแสดงความเห็นแบบนี้ในคำตอบของเรา เมื่อรัฐบาลลงมติอนุมัติข้อเสนอต่างๆเมื่อไหร่ เราจะมาอัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบต่างๆสำหรับนายจ้างและผู้ประกอบการต่อไป

Karensavdrag วันป่วยที่ไม่ได้รับเงินชดเชยป่วย

Vad innebär det att karensavdraget slopas?

การยกเลิก Karensavdrag หมายความว่าอย่างไร?

Förslaget innebär att Försäkringskassan betalar ut ersättning för den första dagen i sjukfallet retroaktivt. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt.

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

ข้อเสนอนี้หมายความว่า ทางประกันสังคมจ่ายเงินชดเชยย้อนหลังให้สำหรับวันแรกที่ป่วย นายจ้างจะหักเงินวันแรกตามปกติ

เมื่อร่างข้อเสนอการจ่ายเงินชดเชยชั่วคราวผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีบริการให้สามารถยื่นของเงินชดเชยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของ Försäkringskassan (mina sidor)

Vad innebär det för mig som egen företagare?

สำหรับผู้ประกอบการ ข้อเสนอนี้มีความหมายอย่างไร?

Om du blir sjuk föreslår regeringen att du ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

ถ้าคุณป่วย รัฐบาลเสนอให้คุณสามารถยื่นขอเงินชดเชยตามจำนวนวัน Karens (วันป่วยที่คุณไม่ได้รับเงินชดเชยป่วย) ที่คุณมี เมื่อเรารู้ข้อมูลมากว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป

คำอธิบายเพิ่มเติมจากผู้แปล : Karensdag (วันป่วยที่ไม่ได้รับเงินชดเชยป่วย) สำหรับผู้ประกอบการที่เป็น enskild firma ตามปกติเมื่อเริ่มเปิดบริษัท ทุกคนจะมี Karensdag 7 วัน หากตัวผู้ประกอบการเองไม่ได้แก้ไขเป็นจำนวนวันอื่น จำนวนวันที่มีให้เลือกคือ 1, 7, 14, 30, 60 และ 90 วัน ผู้ประกอบการที่เป็น enskild firma สามารถล้อคอินเข้าไปในเว็ปไซต์ของ Försäkringskassan เพื่อดูจำนวนวัน karens ของตัวเองได้

Karensdag สำหรับผู้ประกอบการที่มี aktiebolag คือ 1 วันเหมือนกับลูกจ้างทั่วไป เนื่องจากผู้ประกอบการที่มี aktiebolag และเป็นลูกจ้างในบริษัทของตัว เวลาป่วยก็ต้องจ่ายเงินป่วยให้ตัวเองในป่วยวันที่ 2-14 และ Försäkringskassan จะรับช่วงต่อตั้งแต่วันที่ 15 เป็นต้นไป เหมือนกันลูกจ้างทั่วไป

Vad innebär det för mig som har aktiebolag?

สำหรับผู้ประกอบการที่มี aktiebolag ข้อเสนอนี้หมายความว่าอย่างไร?

Om du blir sjuk föreslår regeringen att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från dig. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

หากคุณป่วย รัฐบาลเสนอให้ทางประกันสังคมเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยสำหรับวันป่วยวันแรกหลังจากที่ทางประกันสังคมได้รับเรื่องจากคุณ เมื่อร่างข้อเสนอการจ่ายเงินชดเชยชั่วคราวผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว จะมีบริการให้สามารถยื่นของเงินชดเชยได้ผ่านทางเว็ปไซต์ของ Försäkringskassan (mina sidor)

Vem ska betala ut ersättningen för karensavdraget?

ใครจะเป็นคนจ่ายเงินชดเชยป่วยวันแรก (karensavdraget)?

Regeringen föreslår att Försäkringskassan ska betala ut ersättningen för den första sjukskrivningsdagen efter ansökan från den som är anställd. När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

รัฐบาลเสนอให้ประกันสังคมเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยสำหรับวันแรกที่ป่วยหลังจากได้รับเรื่องขอเงินชดเชยจากลูกจ้างแล้ว เมื่อร่างข้อเสนอผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว ทางประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นเรื่องขอเงิน karensavdrag (ที่นายจ้างหักไป) ได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็ปไซต์ของ Försäkringskassan (mina sidor)

Hur ansöker man om retroaktiv ersättning för karensdagen?

เราจะยื่นเรื่องขอเงินชดเชยป่วยวันแรก (karensdag) อย่างไร?

När regeringen formellt har beslutat om den tillfälliga ersättningen kommer en e-tjänst finnas på Mina Sidor.

เมื่อร่างข้อเสนอผ่านการอนุมัติจากรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว ทางประกันสังคมจะเปิดให้ยื่นเรื่องขอเงิน karensavdrag (ที่นายจ้างหักไป) ได้ทางอินเตอร์เน็ต ผ่านทางเว็ปไซต์ของ Försäkringskassan (mina sidor)

Från och med när ska detta gälla?
ข้อเสนอจะมีผลตั้งแต่เมื่อไหร่?

Regeringen förslår att det ska gälla från och med den 11 mars till och med den 31 maj 2020. Den som fått karensavdrag kommer att få ansöka om ersättning retroaktivt.

รัฐบาลเสนอให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2020 ใครที่ถูกหักเงินในวันป่วยวันแรก (karensavdrag) สามารถขอเงินคืนย้อนหลังได้

Om jag har ett eget aktiebolag ska jag anmäla mig till Försäkringskassan första sjukdagen jag är sjuk?

ถ้าฉันมี aktiebolag ฉันจะแจ้งป่วยกับประกันสังคม (Försäkringskassan) ตั้งแต่วันแรกที่ฉันป่วยหรือไม่?

Nej, sjukanmälan ska göras som vanligt. Den som fått ett karensavdrag kan sedan ansöka om ersättning hos Försäkringskassan retroaktivt.

ไม่ต้อง การแจ้งป่วยจะทำตามปกติ ใครที่ถูกหักเงินในวันป่วยวันแรกสามารถยื่นเรื่องขอเงินชดเชยย้อนหลังได้

คำอธิบายจากผู้แปล : ผู้ประกอบการที่มี aktiebolag และเป็นลูกจ้างในบริษัทของตัวเอง จะเป็นเหมือนลูกจ้างทั่วไป คือ จะแจ้งป่วยในวันป่วยวันที่ 15 กับ Försäkringskassan

Om jag har en egen firma ska jag anmäla mig till Försäkringskassan första sjukdagen jag är sjuk?

ถ้าฉันมี enskild firma ฉันจะแจ้งป่วยกับประกันสังคม (Försäkringskassan) ตั้งแต่วันแรกที่ป่วยหรือไม่?

När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูล

Vilken ersättning får jag för karenstiden om jag har en egen firma om jag blir sjuk?

ฉันจะได้รับเงินชดเชยยามป่วย (karenstid) เท่าไหร่ หากฉันเป็นผู้ประกอบการ?

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

รัฐบาลเสนอว่า คนที่เป็นผู้ประกอบการจะสามารถยื่นเรื่องของเงินชดเชยยามป่วยได้ เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป

Hur fungerar det med karensdagar för mig som har egen firma och har flera karensdagar? Kan jag få ersättning för hela perioden som jag har karens?

ฉันจะทำยังไงถ้าฉันมีวันป่วยที่ไม่ได้รับเงินชดเชยป่วยหลายวัน (karensdagar) ฉันจะได้รับเงินชดเชยในทุกๆวัน karens หรือไม่?

Vi har inte information om det. Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

เรายังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐบาลเสนอว่า คนที่เป็นผู้ประกอบการจะสามารถยื่นเรื่องของเงินชดเชยยามป่วยได้ เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป

Läkarintyg

ใบรับรองแพทย์

Vad innebär Försäkringskassans beslut om att ta bort kravet på läkarintyg vid ansökan om sjukpenning?

การตัดสินใจยกเลิกการใช้ใบรับรองแพทย์ในการยื่นขอเงินชดเชยป่วยหมายความว่าอย่างไร?

Det innebär att man kan vara sjuk i 21 dagar utan att lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver man lämna in ett läkarintyg.

หมายความว่า คุณสามารถป่วยได้ 21 วันโดยที่ไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้กับประกันสังคม (Försäkringskassan) ถ้าคุณป่วยมากว่า 21 วัน คุณมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ด้วย

För de som redan varit hemma från arbetet pga. sjukdom men ännu inte ansökt om sjukpenning, vad gäller då?

สำหรับคนที่หยุดงานมาอยู่บ้านเนื่องจากป่วย แต่ยังไม่ได้ยื่นเรื่องขอเงินชดเชยป่วย จะทำยังไง?

Läkarintyg behöver inte lämnas till Försäkringskassan så länge man inte är sjuk mer än 21 dagar. Är man sjuk längre än 21 dagar behöver läkarintyg lämnas in till Försäkringskassan.

หากป่วยไม่เกิน 21 วัน ไม่ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้กับประกันสังคม (Försäkringskassan) หากคุณป่วยเกิน 21วัน คุณมีความจำเป็นที่จะต้องยื่นใบรับรองแพทย์ให้ประกันสังคม

Vad gäller för de som redan har pågående sjukpenning från Försäkringskassan? Måste de lämna in läkarintyg?

สำหรับคนที่ป่วยอยู่แล้ว (กำลังป่วยอยู่) และได้รับเงินชดเชยป่วยจากประกันสังคม (Försäkringskassan) จะทำยังไง? ต้องยื่นใบรับรองแพทย์ไหม?

Ja, alla som har varit sjuka längre än 21 dagar behöver lämna in läkarintyg för att få sjukpenning.

ใช่ ทุกคนที่ป่วยเกิน 21 วัน มีความจำเป็นต้องยื่นใบรับรองแพทย์เพื่อรับเงินชดเชยป่วย

Gäller det slopade läkarintyget alla sjukdomar?

การยกเลิกใบรับรองแพทย์นี้มีผลกับทุกๆโรคเลยหรือไม่?

Ja. Man behöver alltså inte ha läkarintyg även om man har annan sjukdom än just covid-19.

ใช่ คุณไม่มีความจำเป็นจะต้องมีใบรับรองแพทย์ถึงแม้คุณจะป่วยด้วยโรคอื่นที่ไม่ใช่โควิต-19 ก็ตาม

Sjuklön

เงินป่วย

Vad innebär åtgärden att staten tar sjuklöneansvaret?

มาตรการที่รัฐบาลรับภาระการจ่ายเงินป่วยหมายความว่าอย่างไร?

Förslaget innebär att staten tillfälligt tar hela kostnaden för alla sjuklöner i två månader.

ข้อเสนอนี้หมายถึง รัฐบาลรับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายเงินป่วยทั้งหมดเป็นการชั่วคราวเป็นระยะเวลา 2 เดือน

Vilka omfattas?

ใครเข้าเงื่อนไขนี้บ้าง?

Alla arbetsgivare omfattas av förslaget.

นายจ้างทุกคนเข้าเงื่อนไขนี้

Omfattas egenföretagare?

ผู้ประกอบการเข้าเงื่อนไขหรือไม่?

Regeringen föreslår att du som egen företagare ska kunna söka ersättning för din egen karens. När vi vet mer kommer vi att uppdatera informationen.

รัฐบาลเสนอให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอเงินชดเชยสำหรับวันป่วยที่ไม่ได้รับเงินชดเชย (karensdag) ของตัวเองได้ เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป

Från och med när ska detta gälla?

จะมีผลเมื่อไหร่?

Från och med den 1 april till och med den 31 maj i första hand.

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม ในช่วงแรก

Vad innebär det för mig som egen företagare i praktiken?

ในทางปฏิบัติ มันจะมีผลกับฉันอย่างไรในฐานะผู้ประกอบการ?

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

ณ ตอนนี้เรายังไม่รู้ มันยังเป็นข้อเสนอที่จะต้องผ่านการลงมติจากรัฐบาล เมื่อเรารู้ข้อมูลในทางปฏิบัติมากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทให้เร็วที่สุด

Vad innebär det för mig som har eget aktiebolag i praktiken?

ในทางปฏิบัติ มันจะมีผลอย่างไรกับฉันในฐานผู้ประกอบการที่มี aktiebolag?

Det vet vi ännu inte. Det är ett förslag som riksdagen ska fatta beslut om. Så fort ett beslut är taget kommer vi kunna informera mer om vad som gäller i praktiken.

ณ ตอนนี้เรายังไม่รู้ มันยังเป็นข้อเสนอที่จะต้องผ่านการลงมติจากรัฐบาล เมื่อเรารู้ข้อมูลในทางปฏิบัติมากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทให้เร็วที่สุด

Ska man anmäla sig första sjukdagen till Försäkringskassan om man har aktiebolag?

ถ้าฉันมี aktiebolag ฉันจะแจ้งป่วยในวันแรกได้เลยหรือไม่?

Nej. Den som fått ett karensavdrag ansöker om ersättning hos Försäkringskassan som betalar ut ersättningen retroaktivt.

ไม่ได้ คนที่ได้รับการหักเงินในวันป่วยวันแรก (karensavdrag) ยื่นเรื่องขอเงินชดเชยได้กับประกันสังคม (Försäkringskassan) ซึ่งจะจ่ายให้ย้อนหลัง

Jag har en anställd som blivit sjuk, innebär ändringen att jag inte ska betala ut sjuklön nu?

ฉันมีลูกจ้างที่ป่วย การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ หมายความว่าฉันไม่ต้องจ่ายเงินป่วยให้ลูกจ้างใช่ไหม?

Du ska betala ut sjuklön som vanligt till den anställde och göra ett karensavdrag. Din anställde kan sedan ansöka om ersättning för karensavdraget hos Försäkringskassan retroaktivt. När det gäller ersättningen för sjuklönekostnaden innebär förslaget att du rapporterar in sjuklönekostnaden som vanligt till Skatteverket. Du ersätts sedan genom ditt skattekonto. Det är den informationen vi har i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.

คุณยังต้องจ่ายเงินป่วยให้ลูกจ้างตามปกติ และหักเงินลูกจ้างในวันที่เขาป่วยวันแรก (karensavdrag) ลูกจ้างของคุณสามารถยื่นขอเงินชดเชย karensavdrag ย้อนหลังได้กับประกันสังคม (Försäkringskassan)

เมื่อพูดถึงกรณีเงินชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายเงินป่วย นั่นหมายความว่าคุณรายงานค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินป่วยไปที่กรมสรรพากร (Skatteverket) ตามปกติ คุณจะได้รับเงินชดเชยผ่านทางบัญชีภาษีของคุณ (skattekonto)

นี่คือข้อมูลที่เรามี ณ ตอนนี้ เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป

Jag har en anställd som jag misstänker inte är sjuk, kan jag som arbetsgivare neka att betala ut sjuklön?

ฉันมีลูกจ้างที่ฉันสงสัยว่าเขาไม่ได้ป่วย ฉันสามารถปฏิเสธการจ่ายเงินป่วยได้หรือไม่?

Det är något som du måste kolla med din arbetsgivarorganisation om.

คุณต้องปรึกษาองค์กรนายจ้างเอาเองเกี่ยวกับเรื่องนี้

Jag har en anställd som jag kräver ska ha ett läkarintyg från första dagen i sjuklöneperioden, kan jag ha kvar det kravet?

ฉันมีลูกจ้างที่ฉันต้องการใบรับรองแพทย์ตั้งแต่วันแรกที่เขาป่วย ฉันสามารถที่จะคงความต้องการนี้ไว้ได้หรือไม่?

Vi har inte information i dagsläget. När vi vet mer uppdaterar vi informationen.

ณ ขณะนี้เรายังไม่มีข้อมูล เมื่อเรารู้มากกว่านี้ เราจะมาอัพเดทข้อมูลต่อไป


แหล่งที่มาของข้อมูลอัพเดค ณ วันที่ 4 เมษายน 2020

Frågor och svar för arbetsgivare och egenföretagare

RAO Redovisning AB reserverar sig för eventuella fel i översättningen. Vid olika innebörd av den svenska och den thailändska texten så gäller den svenska texten.

บริษัท RAO Redovisning AB สงวนสิทธิ์ความผิดพลาดในการแปล ในกรณีที่ความหมายในภาษาสวีเดนและภาษาไทยมีความแตกต่างกัน ให้ยึดความหมายในภาษาสวีเดนเป็นหลัก

สำหรับท่านที่คัดลอกข้อมูลที่แปลแล้วไปเผยแพร่ กรุณาให้เครดิต Rao Redovisning AB