ข้อเสนอบางส่วนจากรัฐบาลเกี่ยวกับมาตรการสำหรับผู้ประกอบการในสถานการณ์โควิด ผ่านมติเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว

ผู้หญิงกำลังถือโทรศัพท์มือถือ

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2020 รัฐสภาได้มีมติเห็นชอบข้อเสนอจากรัฐบาลในหัวข้อดังต่อไปนี้ และจะมีผลตั้งแต่ 6 เมษายน 2020 เป็นต้นไป

Arbetsavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt.

ภาษีนายจ้างและ allmänna löneavgiften ลดลงเป็นการชั่วคราว

Egenavgifterna och den allmänna löneavgiften minskas tillfälligt för enskilda näringsidkare

ภาษีจากกำไรของผู้ประกอบการและ allmänna löneavgiften ลดลงเป็นการชั่วคราวสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียว (enskild firma) และบุคคลธรรมดาที่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทห้างหุ้นส่วน (handelsbolag)

Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag får möjligheten att öka avsättningen till periodiseringsfonder som gäller beskattningsåret 2019.

กิจการเจ้าของคนเดียว (enskild firma) และบุคคลธรรมดาที่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทห้างหุ้นส่วนได้รับโอกาสให้เพิ่มการเก็บกำไรของปี 2019 ไว้ในกองทุนได้ (periodiseringsfond)

Om den ökade avsättningen till periodiseringsfonder för 2019 innebär att en för hög preliminärskatt har betalats kommer skatten att betalas tillbaka.

ถ้าการเพิ่มของกองทุน (periodiseringsfond) สำหรับกำไรปี 2019 นั้นหมายถึงว่าเราได้จ่ายภาษีเยอะเกินไป ผู้ประกอบการจะได้รับภาษีคืน

Det införs en möjlighet för den som redovisar moms helårsvis att få anstånd med inbetalning av moms som ska deklareras under perioden 27 december 2019-17 januari 2021.

ให้โอกาสสำหรับผู้ประกอบการที่แสดงรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นรายปีได้รับการยืดระยะเวลาการจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะส่งรายงานระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2019 – 17 มกราคม 2021

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. De allra flesta av de ändrade reglerna börjar gälla den 6 april 2020.

รัฐสภาอนุมัติข้อเสนอของรัฐบาล ข้อเสนอในการแก้กฎหมายส่วนใหญ่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งวันที่ 6 เมษายน 2020

ที่มาของข้อมูล อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

https://riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/extra-andringsbudget-for-2020—ytterligare_H701FiU55


***RAO Redovisning AB reserverar sig för eventuella fel i översättningen. Vid olika innebörd av den svenska och den thailändska texten så gäller den svenska texten.

บริษัท RAO Redovisning AB สงวนสิทธิ์ความผิดพลาดในการแปล ในกรณีที่ความหมายในภาษาสวีเดนและภาษาไทยมีความแตกต่างกัน ให้ยึดความหมายในภาษาสวีเดนเป็นหลัก