มาตรการการช่วยเหลือค่าเช่าสำหรับผู้ประกอบการ

1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag

การช่วยเหลือเกี่ยวกับค่าเช่าชั่วคราวสำหรับบางบริษัท

Något anslag för detta ändamål finns inte uppfört på statens budget för innevarande år.

การช่วยเหลือเพื่อการนี้ไม่ได้มีอยู่ในแผลงบประมาณแผ่นดิน

Regeringens förslag: Ett nytt anslag 1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag förs upp på statens budget med 5 000 000 000 kronor.

ข้อเสนอของรัฐบาล : ข้อเสนอใหม่ การช่วยเหลือค่าเช่าสำหรับบางบริษัทได้ถูกบรรจุในงบประมาณแผ่นดินจำนวน 5พันล้านโครน

Anslaget får användas för ett tillfälligt stöd till företag inom vissa branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19. 

มาตรการความช่วยเหลือนี้ใช้เป็นการชั่วคราวสำหรับบริษัทในบางสาขาที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพคล่องของกิจการอันสืบเนื่องมาจากเชื้อไวรัสตัวใหม่, โคโรน่าที่เป็นต้นเหตุของโรคโควิด-19

Stödet kan lämnas om hyresvärden sätter ned den fasta delen av hyran. Anslaget får även användas för kostnader för att administrera stödet.

ความช่วยเหลือนี้สามารถให้กับผู้ให้เช่า หากผู้ให้เช่าลดค่าเช่าในส่วนที่เป็นค่าเช่าตายตัว การช่วยเหลือนี้ให้สำหรับการบริหารจัดการเกี่ยวกับความช่วยเหลือนี้ด้วย

Skälen för regeringens förslag: För att minska kostnaderna för företag med ekonomiska svårigheter till följd av utbrottet av det nya coronaviruset bör ett tillfälligt stöd införas i syfte att underlätta och påskynda omförhandling av hyror.

ที่มาของข้อเสนอนี้ : เพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบริษัทที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรน่า ควรที่จะได้รับความช่วยเหลือเป็นการชั่วคราว ด้วยจุดประสงค์ที่ว่าจะทำให้การเจรจาต่อรองกับผู้ให้เช่าเกี่ยวกับค่าเช่าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น

Stödet bör riktas till företag i sällanköpshandeln samt hotell- och restaurangbranschen, och till vissa andra verksamheter som drabbats ekonomiskt med anledning av virusutbrottets påverkan på samhällsekonomin.

การช่วยเหลือควรที่จะมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ทำธรุกิจที่ขายสิ่งของฟุ่มเฟือย รวมไปถึงกิจการโรงแรมและร้านอาหาร และกิจการอื่นๆที่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับสภาพคล่องทางการเงินอันลืบเนื่องมาจากสถานการณ์เชื่อไวรัส

Stödet bör utformas som en tillfällig kompensation till hyresvärdar som träffar överenskommelser om en rabatt på den fasta delen av hyran. Stödet bör ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran.

ความช่วยเหลือนี้ควรเป็นการชดเชยสำหรับผู้ให้เช่าที่ลดค่าเช่าในส่วนที่เป็นค่าเช่าตายตัวให้กับผู้ให้เช่า

Stödet bör ges med 50 procent av den överenskomna nedsättningen, dock högst till ett belopp som motsvarar 25 procent av den ursprungliga hyran.

การช่วยเหลือนี้ควรให้ในอัตรา 50% ของค่าเช่าที่ลดลง แต่ไม่เกิน 25% ของค่าเช่าเดิม

För att finansiera stödet bör ett nytt anslag 1:23 Tillfälligt stöd för hyreskostnader för vissa företag föras upp på statens budget med 5 000 000 000 kronor. Anslaget får användas för ett tillfälligt stöd till företag inom vissa branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av utbrottet av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19

19.Stödet kan lämnas om hyresvärden sätter ned den fasta delen av hyran. Prop. 2019/20:146 Anslaget får även användas för kostnader för att administrera stödet.


แหล่งที่มาของข้อมูล

https://data.riksdagen.se/fil/60911FA6-276B-4091-8CB9-525E36147AA8

Rao Redovisning AB reserverar sig för eventuella fel i översättningen. Vid olika innebörd av den svenska och den thailändska texten så gäller den svenska texten.

บริษัท Rao Redovisning AB สงวนสิทธิ์ความผิดพลาดในการแปล ในกรณีที่ความหมายในภาษาสวีเดนและภาษาไทยมีความแตกต่างกัน ให้ยึดความหมายในภาษาสวีเดนเป็นหลัก

ถึงท่านผู้ที่นำคำแปลนี้ไปใช้ กรุณาให้เครดิต Rao Redovisning AB